درباره ما

[cz_gap height=”70px” height_mobile=”0px”]
[cz_gap height=”60px”][cz_title shape=”square” text_center=”true” id=”cz_94177″ sk_shape=”background-color:#ee0000;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ” sk_shape_mobile=”left:50%;”]درباره ما

تاریخچه ما

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_95135″ sk_overall_mobile=”margin-bottom:40px;”]شرکت صنایع برودتی یاتولید و ساخت دستگاه های برودتی(سرما گستر) با بیش از 15 سال تجربه و س найти работу в калининграде اخت این دستگاهای سرمایشی توانسته است خدمات نوینی را به هموطنان خود ارائه دهد.و همچنین پیشرو در ساخت و ارائه محصولات بوده[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_stylish_list id=”cz_61542″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%82%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-074-tick-inside-circle” sk_icons=”color:#ee0000;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:600;width:25%;float:left;”]

[cz_gallery layout=”cz_grid_c2″ icon=”fa czico-117-web” id=”cz_30812″ images=”1488,1470″]
[cz_gap height=”90px” height_mobile=”20px”]
[cz_gap height=”120px” height_mobile=”20px”]
[cz_gallery layout=”cz_grid_c3″ icon=”fa czico-117-web” id=”cz_77661″ images=”1488,1486,1470,1471,1467,1472″]
[cz_gap height=”60px” height_mobile=”100px”][cz_title shape=”square” text_center=”true” id=”cz_102803″ sk_shape=”background-color:#ee0000;width:25px;height:17px;top:-45px;left:15px;CDVZtransform:skew(-45deg) rotate(45deg) translate(-50%) ;CDVZ” sk_shape_mobile=”left:50%;”]درباره ما

ماموریت و چشم انداز

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_85509″]شرکت صنایع برودتی یاتولید و ساخت دستگاه های برودتی(سرما گستر) با بیش از 15 سال تجربه و ساخت این دستگاهای سرمایشی توانسته است خدمات نوینی را به هموطنان خود ارائه دهد.و همچنین پیشرو در ساخت و ارائه محصولات بوده[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_stylish_list id=”cz_28474″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” sk_lists=”font-size:22px;font-weight:700;width:50%;margin-bottom:30px;float:right;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;background-color:#ee0000;padding:4px;margin-top:4px;margin-right:20px;RTLmargin-right:0px;margin-left:20px;RTL” sk_subtitle=”font-size:16px;color:rgba(0,0,0,0.52);font-weight:400;margin-top:0px;” sk_lists_mobile=”width:100%;” default_icon=”fa czico-074-tick-inside-circle”]

[cz_gap height=”130px” height_mobile=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_73661″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:100px;margin-top:-130px;margin-right:-15px;margin-left:-15px;” sk_overall_tablet=”padding:70px;” sk_overall_mobile=”padding:50px;”]
[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_78436″]

مشاهده

نتایج ما

[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_85661″]

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫ слоты бесплатно без регистрации ﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

 [/cz_title][cz_gap][cz_button title=”تماس با ما” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” btn_effect=”cz_btn_fill_up” id=”cz_73690″ link=”url:http%3A%2F%2Fsarmagostar-alborz.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA||” sk_button=”font-size:14px;color:#ee0000;font-weight:700;letter-spacing:1px;background-color:transparent;padding:13px 30px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#ee0000;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;”][cz_gap height=”20px” height_mobile=”50px”]

[cz_counter number=”97″ symbol=”+” after=”مشتری راضی” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_98634″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;” sk_symbol=”color:#ee0000;”][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”][cz_counter number=”9″ symbol=”+” after=”انبارها” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_49151″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;”][cz_gap height=”0px” height_mobile=”50px”]
[cz_counter number=”15″ symbol=”+” after=”سابقه” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_58909″ sk_num=”font-size:96px;font-weight:200;background-color:#f74040;” sk_after=”font-size:18px;color:rgba(29,29,29,0.8);margin-top:10px;”][cz_gap height=”70px” height_mobile=”50px”]
[/cz_content_box]
[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_68885″ icon=”fa czico-098-profile-1″ sk_icon_before=”font-size:60px;color:#ee0000;margin-top:2px;margin-right:20px;” sk_icon_before_mobile=”font-size:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;”]

ما استخدام می کنیم، به تیم با استعدادهای ما بپیوندید

با ما تماس بگیرید و رزومه خود را ارسال کنید[/cz_title]

[cz_button title=”ارسال رزومه” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” btn_effect=”cz_btn_fill_up” sk_button=”color:#1d1d1d;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:20px 30px;margin-top:40px;box-shadow:0px 10px 60px 0px rgba(0,0,0,0.15);” id=”cz_78016″ icon=”fa fa-file-text-o” sk_icon=”font-size:22px;padding-right:5px;margin-top:-2px;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#ee0000;” link=”url:http%3A%2F%2Fsarmagostar-alborz.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7||”]
[cz_gap height=”160px” height_mobile=”80px”]
[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” tilt=”on” id=”cz_48530″ image=”1470″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;left:40px;” sk_css=”box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.12);”][/cz_image]
[cz_gap height=”60px”][cz_accordion first_open=”true” id=”cz_85143″ sk_overall=”margin-left:30px;” sk_title=”font-size:16px;color:rgba(29,29,29,0.7);background-color:rgba(29,29,29,0.06);” sk_active=”font-size:20px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#ee0000;border-style:solid;border-color:rgba(29,29,29,0.2);” sk_content=”background-color:#ffffff;border-style:solid;border-color:rgba(29,29,29,0.2);” sk_overall_tablet=”margin-left:0px;” sk_overall_mobile=”margin-left:0px;”][cz_acc_child title=”نصب و راه اندازی”]

در صورت خریداری محصولات ما، برای شما محصول را با تضمین 100% نصب و راه اندازی میکنیم.

[/cz_acc_child][cz_acc_child title=”ساخت قطعات کوچک و بزرگ صنایع برودتی”]

نگران خراب شدن قطعات کوچک و بزرگ خود نشوید ما برای شما آن را در زمانی بسیار کوتاه تهیه و نصب میکنیم

[/cz_acc_child][cz_acc_child title=”روکش سخت و مقاومت در برابر خوردگی”]

ما از مواد با کیفیت جهت ساخت و تولید صنایع برودتی خود استفاده میکنیم و آن را تضمین میکنیم!

[/cz_acc_child][/cz_accordion]
[cz_gap height=”100px” height_mobile=”80px”]